Contact us

Shanghai

Suite 705, Ruijin Business Office Building
No.96, Zhaojiabang Road
Shanghai 200020
PRC
8621.6471.2226 tel
8621.6471.3336 fax